Stukje pedagogisch ingewikkeld

Stukje pedagogisch ingewikkeld

De Leerboerderij werkt vanuit het vergroten van intrinsieke motivatie van cliënten. Hierbij wordt begeleid binnen de zone van naaste ontwikkeling.

De afstand tussen het feitelijke ontwikkelingsniveau zoals vastgesteld door middel van probleemoplossen door het kind zonder hulp uitgevoerd, en het potentiële ontwikkelingsniveau zoals vastgesteld door probleemoplossen onder volwassen begeleiding of begeleiding door meer gevorderde leeftijdsgenoten.

Vygotski

Zorgaanbod

Dagbesteding

Werken en leren in een buitenomgeving, uitgedaagd worden om nieuwe vaardigheden en competenties te ontwikkelen, ongeacht je ontwikkelingsniveau. Tijdens of buiten schooltijden. Ook hopen we binnenkort weekendopvang te kunnen bieden op zaterdagen van 10 tot 4.

——————————————————————————————

Doelgroep:

De Leerboerderij is gefocust op vroegtijdig schoolverlaters en thuiszitters, jongeren die niet functioneren in het reguliere of speciale onderwijs en thuis komen te zitten komen bij De Leerboerderij om stapje voor stapje op eigen tempo een weg terug te vinden naar school of werk.

In feite zijn er weinig specificaties aan deze doelgroep. Gericht wordt echt op ontwikkeling met mogelijkheid tot uitstroom naar arbeid of (vervolg)scholing, al dan niet met begeleiding.

Methodiek:

Op de boerderij is het wenselijk de groep klein te houden, om individuele zorg te kunnen blijven bieden. Belang bij ontwikkeling is om goed aan te kunnen sluiten bij de individuele behoefte van de cliënt, om zo aan te sluiten op de specifieke leerweg.

Vanuit De Leerboerderij werken we de methodiek Triple C. Deze methodiek wordt gebruikt om de geestelijke gezondheid van cliënten te verbeteren en daarmee de algehele kwaliteit van zijn bestaan. Gedrag van een mens wordt sterk bepaald door de omgeving waarin hij leeft. Zo nodigt een menswaardige omgeving uit tot menswaardig gedrag. Op de leerboerderij betrekken wij deze methodiek door iedereen verantwoordelijk te stellen voor zijn of haar eigen gedrag, zo stellen wij vaak de vraag: ‘als ik met dit gedrag door ga wordt het dan voor mijn omgeving leuker, beter of fijner?’ Als het antwoord dan ‘nee’ is moet het gedrag worden aangepast. Zo werken we dus met een inductieve opvoedingsstijl, cliënten stimuleren tot nadenken over de consequentie van hun daden. Dit geeft de cliënten ook een stuk eigen inzicht in gedrag.

De groepsnorm wordt bepaald door de begeleiders. De groepsnorm bestaat uit respect voor elkaars leerproces en doen en laten van anderen. Kwaliteiten van verschillende personen wordt gezien en gebruikt, met elkaar komen we een eind en vullen we elkaar aan, cliënten en begeleiders gelijk.

Op De Leerboerderij is er veel ruimte voor werken aan competenties. Wij werken vanuit de competentie theorie, die inhoudt dat je een nieuwe competentie makkelijker aan leert wanneer je deze opbouwt vanuit een bestaande competentie. Deze methodiek sluit ook aan bij de zone van naaste ontwikkeling. Werken vanuit een competentie die je al bezit versterkt de groei van het aan leren van een nieuwe competentie.

Leefklimaat

Leerklimaat en werkklimaat zijn twee factoren die meespelen bij het leefklimaat. Leerklimaat zorgt voor structuur en ondersteunt de behandeling. Wanneer cliënten zich minder vervelen heeft dit een gunstig effect op het leefklimaat. Het werkklimaat van de medewerkers heeft ook invloed op het leefklimaat. Voor een open leefklimaat is een positief werkklimaat nodig. Om de ontwikkeling van cliënten te bevorderen werken we op De Leerboerderij met een pedagogisch klimaat.

Uitgangspunten voor een pedagogisch klimaat:

  • Emotionele steun & responsiviteit
  • Autonomie & ruimte
  • Structureren & grenzen stellen
  • Informatie geven & uitleggen

Zorg cyclus

Bij aanmelding plannen we een kennismaking en meeloop-moment in. Na de kennismaking besluit je zelf of je bij de Leerboerderij door wilt en gaan we aan de slag om je hulpvragen verder uit te werken naar doelen. Met de mentor wordt dit proces in gang gezet, dit wordt regelmatig ge-evalueerd en indien nodig aangepast.

Mentoren

Iedere cliënt op De Leerboerderij krijgt een medewerker als mentor toegewezen. De mentor ondersteunt de client in het bewaken van het leerproces – welke doelen stellen we op, hoe gaan we die behalen, wat heb je nodig. Een mentor mag meebewegen maar moet ook een vuist op tafel kunnen slaan. Door client proces-eigenaar te maken hopen we de intrinsieke motivatie aan te wakkeren.

Mentor en client bepalen samen hoe vaak er gesprekken plaatsvinden. Mentor monitort de ontwikkeling van de client en maakt helder aan alle begeleiders welke doelen er zijn, hoe we deze gaan behalen en welke aanpak hiervoor gekozen is, waarom.

Mentor is ook de persoon die contact onderhoudt met het netwerk van de client, hulpverleners, ouders, school. Op de Leerboerderij staan we achter een integrale aanpak en vinden het belangrijk om open te kunnen en mogen communiceren met anderen in je netwerk.

Individuele coaching

Het is mogelijk om via de Leerboerderij individuele coaching met behulp van paarden te volgen. In de coaching wordt aandacht besteedt aan dat wat er nodig is. Denk hierbij aan de volgende voorbeelden:

  • verminderen van faalangst
  • versterking eigen identiteit
  • leren aangeven van grenzen
  • zelfvertrouwen vergroten